Akce! DOPRAVA ZDARMA při objednávkách přes zásilkovnu.

Všeobecní obchodní podmínky

Obecná ustanovení

(Dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující")
při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.zdravimkuspechu.sk (dále jen "zdravimkuspechu.sk") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva" ). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany"). Tyto obchodní podmínky platí na území České republiky pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.zdravimkuspechu.sk Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.zdravimkuspechu.sk Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513 / 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.3 zákona č. 40 / 1964 Zb.Občiansky zákoník v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdější ch předpisů. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č.250 / 2007 CFU o ochranespotrebiteľa a o změně zákona České národní rady č. 372 / 1990Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.108 / 2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito obchodními podmínkami nedotčeny. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránce zdravimkuspechu.sk.Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu nastránke www. zdravimkuspechu.sk a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na stránce www.zdravimkuspechu.sk

Kontaktní údaje Prodávajícího pro kupujícího:
Název firmy: 

Healthy, s. r. o.
IČO: 47457341
DIČ: 2023879605

adresa: Teplička 277, Sp. Nová Ves 052 01
tel.: +421 901 721 701
účet: 5049576230 / 0900
email: go@zdravimkuspechu.sk

Objednávka

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybne.Predávajúci také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Predávajúcim.V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu go @ zdravimkuspechu .cz, nebo telefonicky na čísle xxx.

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

a.) Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt telefon a e-mailová adresa
b.) Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis
c.) Množství objednávaného zboží;
d.) Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího)
e.) Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).

Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
zdravimkuspechu.sk si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží bez udání důvodu, zvláště pokud vzniknou pochybnosti o seriózním jednání objednavatele, toto nedodání oznámí e-mailem do 7dní od objednání.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pouze vpřípadě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a počíná od té doby trvat doba sedemdňová.Kupujúci však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 5zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomovompredaji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších predpisov.Oznámenie Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací , které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, ktoráje v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odeslán. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději v termínu 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího.
Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.zdravimkuspechu.sk je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno inak.Predávajúci si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené zdravimkuspechu.sk s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na zdravimkuspechu .cz Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na www.zdravimkuspechu.sk objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - €" nebo "1, - €", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

IS obchodu je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR pod reg. č .: 2025446644. Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. V případě, že nechcete, aby byly Vaše osobní údaje uložené v naší databázi, můžete si zboží objednat telefonicky, případně uveďte v "Poznámce k objednávce" žádost o jejich vymazání ihned po jejím vybavení. Provozovatel internetového obchodu www.zdravimkuspechu.sk tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu "Zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů". Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je, při výběru způsobu doručení zboží přepravní službou, poskytnutí nezbytně potřebných údajů externímu dopravci, za účelem doručení zásilky. Podle § 20 odst. 3 výše uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu www.zdravimkuspechu.sk současně zavazuje, že na přání zákazníka, vymaže neprodleně jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem - hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady způsobené přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) neodbornou montáží
d) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) Informujte nás o reklamaci telefonicky, emailem, nebo písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme co nejdříve informovat o stavu reklamace.

Alternativní řešení sporů (ADR)

  1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na go@zdravimkuspechu.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU
     
  2. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
     
  3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

Další ustanovení

zdravimkuspechu.sk si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží bez udání důvodu. Nedodání zboží oznámí objednateli emailem do 15dní nebo telefonicky. Pokud jste při registraci neuvedli správné telefonní číslo, vyhrazujeme si právo Vaše objednávky stornovat s upozorněním o doplnění telefonního čísla. zdravimkuspechu.sk a kupující se dohodli, že budou plně uznávat elektronickou formu komunikace, jako závaznou pro obě smluvní strany. Registrací v eshopu zákazník souhlasil s obchodními podmínkami.

Doprava a dodání

Cena poštovného:
- Expres kuriér Packeta Home (Remax) 125 Kč
- Zasilkovna 75 Kč
(při platbě na dobírku je účtován extra poplatek 25 Kč)

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku a záruční list. Pokud zboží nemá vlastní záruční list jako záruční list slouží faktura.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání a platby si zvolí kupující v objednávce.

V ČR nabízené způsoby platby: Platba předem na účet resp. platba v hotovosti při převzetí zboží, a zboží Vám umíme odeslat Slovensku poštou, příp. kurýrní službou České pošty.

V ČR nabízené způsob platby: Platba předem na účet resp. platba v hotovosti při převzetí zboží, a zboží Vám umíme odeslat Českou poštou, příp. Zásilkovna.

Nejnovější příspěvky